STAŇTE SA NAŠIM ČLENOM

 

Členstvo v združení je dobrovoľné, na základe vlastného rozhodnutia, pričom sa neberie ohľad na národnosť, štátnu príslušnosť, rasu, politickú orientáciu, vierovyznanie.

Riadnymi členmi združenia môžu byť občania, fyzické osoby a právnické osoby ktoré, majú trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo, alebo prevádzku na území pôsobnosti Partnerstva MP-ČH, a podaním prihlášky vyjadria súhlas s cieľmi, stanovami a stratégiou rozvoja Partnerstva MP-ČH a chcú napomáhať realizovať ciele a program združenia.

Riadne členstvo vzniká podaním prihlášky Rade Partnerstva MP-ČH,  jej odsúhlasením v Rade Partnerstva MP-ČH a zaplatením členského príspevku. 

 

Prihláška MPCH.doc (63,5 kB)

Prihláška MPCH.rtf (186,6 kB)

 

1.      Práva členov Partnerstva MP-ČH:

a)      zúčastňovať sa práce a podujatí Partnerstva MP-ČH,

b)      byť informovaný o činnosti a hospodárení Partnerstva MP-ČH,

c)      podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti,

d)      navrhovať kandidátov do orgánov Partnerstva MP-ČH,

e)      voliť a byť volený do orgánov Partnerstva MP-ČH,

f)       používať logo a značku Partnerstva MP-ČH v súlade s internou smernicou.

 

2.      Povinnosti členov Partnerstva MP-ČH:

a)      dbať o dobré meno Partnerstva MP-ČH a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá môže poškodiť jeho záujmy,

b)      v stanovenom termíne platiť členské príspevky,

c)      zúčastňovať sa pravidelných i mimoriadnych zasadnutí Valného zhromaždenia,

d)      dodržiavať stanovy Partnerstva MP-ČH,

e)      podporovať naplnenie cieľov Partnerstva MP-ČH,

f)       zverenú funkciu alebo úlohu vykonávať zodpovedne v súlade so stanovami a cieľmi Partnerstva MP-ČH a platnými zákonmi,

g)      plniť rozhodnutia orgánov Partnerstva MP-ČH,

h)      každý člen má povinnosť a právo vo všetkých svojich materiáloch verejne prezentujúcich jeho vlastnú činnosť  uvádzať príslušnosť k Partnerstva MP-ČH v súlade s internou smernicou.

 

 

Členské poplatky na rok 2017

 

člen

jednotka

suma na jednotku

Obce

obyvateľ

0,60 €

FO

člen

20,00 €

Školy

člen

20,00 €

MNO,  cirkvi

člen

20,00 €

Podnikatelia bez zamestnancov

člen

20,00 €

Podnikatelia do 10 zamestnancov

člen

40,00 €

Podnikatelia do 50 zamestnancov

člen

60,00 €

Podnikatelia do 200 zamestnancov

člen

150,00 €

Podnikatelia nad 200 zamestnancov

člen

200,00 €

 

Zoznam členov 

k 9.2.2018


Zoznam clenov Partnerstva MP-CH.pdf