Čo je to prístup LEADER?

 

LEADER je skratka pre „Linky akcií pre rozvoj vidieckej ekonomiky“ (z francúzskeho „Liaison entre actions de développement rural“).  Ide o metódu mobilizácie a realizácie rozvoja vidieka v miestnych vidieckych spoločenstvách.

LEADER môže znamenať skutočný rozdiel v každodennom živote ľudí vo vidieckych oblastiach. Môže hrať dôležitú úlohu v podpore zavádzania inovácií do riešenia problémov vidieka. Vytvára predpoklady pre budovanie miestneho potenciálu a overovanie  nových spôsobov plnenia potrieb vidieckych spoločenstiev.

LEADER motivuje vidiecke oblasti, aby overovali nové spôsoby riešenia svojich problémov. Ako byť čo najviac  konkurencieschopnými, ako najlepšie využiť svoj potenciál, ako najlepšie riešiť svoje problémy, ktorým  sú napríklad:  starnúce obyvateľstvo, nedostatok pracovných príležitostí  alebo nízka úroveň poskytovania služieb, ...

LEADER  môže prispievať k zlepšovaniu kvality vo vidieckych oblastiach. LEADER nabáda sociálno-ekonomických aktérov, aby pracovali spolu, vyrábali tovary a poskytovali služby, ktoré v ich lokalite vytvárajú maximálnu pridanú hodnotu.

 

Sedem princípov prístupu LEADER

1. Zdola nahor

Zdola nahor znamená, že miestne zainteresované strany sa zúčastňujú na rozhodovaní o stratégii a pri výbere priorít v ich okolí. Zapojenie miestnych aktérov zahŕňa širokú populáciu, hospodárske a sociálne záujmové skupiny, verejné inštitúcie i súkromné organizácie. LEADER predstavuje spojenie miestnych ľudí ako najlepších odborníkov na rozvoj svojho územia. Môže byť chápaný ako nástroj participatívnej demokracie, ktorá dopĺňa parlamentnú demokraciu.

2. Územno - miestny princíp

Miestny prístup zahŕňa homogénne, spoločensky súdržné územie, ktoré sa vyznačuje spoločnými tradíciami, miestnou identitou a pocitom spolupatričnosti, spoločnými potrebami a očakávaniami. Územie má dostatočnú ľudskú, ekonomickú, finančnú silu pre realizáciu reálnej stratégie, ľahšie si definuje silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby, vnútorný potenciál a hlavné prekážky trvalo udržateľného rozvoja.

3. Lokálne partnerstvo

Verejno - súkromné partnerstvo, následne  miestna akčná skupina (MAS) by malo združovať verejných a súkromných partnerov, byť dobre vyvážené a mať zástupcov z rôznych sociálno - ekonomických sektorov,  existujúcich miestnych záujmových skupín aj jednotlivcov. Na úrovni rozhodovania musí súkromný a občiansky sektor zastupovať aspoň 50 % členov miestneho partnerstva, právna forma partnerstva sa môže líšiť štát od štátu, ale často je to registrovaná nezisková organizácia.

4. Integrovaný prístup

LEADER  nie je sektorový program rozvoja.  Implementácia stratégia miestneho rozvoja musí byť zabezpečená  multisektorovou integráciou niekoľkých zón činností. Aktivity a projekty obsiahnuté v miestnych stratégiách by mali byť prepojené a koordinované ako koherentný celok. MAS dáva príležitosť realizácii prepojených aktivít rôznych aktérov. To je často veľmi plodná pôda pre prínos inovácií. MAS musí pri svojej práci koordinovať rôzne záujmy a záujmové skupiny a pracovať spoločným konštruktívnym spôsobom.

5. Sieťovanie

MAS je sieť sama o sebe, ale mala by sa tiež pozrieť okolo seba a spolupracovať s ostatnými organizáciami na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Sieť je prostriedkom prenášania osvedčených postupov a šírenia inovácií na základe poučenia sa z miestneho rozvoja vidieka . Sieťovanie tvorí pevné väzby medzi ľuďmi, projektami a vidieckymi oblasťami. Toto je spôsob ako sa dá pomáhať prekonať izoláciu. Môže pomôcť stimulovať nápady na projekty spolupráce tým, že jednotlivé skupiny MAS si budujú kontakty s ostatnými.

6. Inovácia

MAS je povinná prinášať nové prvky do riešenia problémov, čo smeruje k rozvoju územia. V strategických rozhodnutiach a výbere projektov MAS musí byť zabezpečené tolerovať určité riziko – byť inovátorom, pretože inak najprekvapivejšie a inovatívne nápady budú vždy zavrhované.

7. Národná a medzinárodná spolupráca

Spolupráca zasahuje ďalej ako vytváranie sietí . Ide o miestnu akčnú skupinu, ktorá vykonáva spoločný projekt s inou skupinou MAS alebo verejno - súkromným partnerstvom, ktoré aplikuje prístup LEADER v inom regióne, členskom štáte, alebo dokonca v krajine tretieho sveta. Spolupráca s inými regiónmi je často najlepším zdrojom inovácií pre MAS. Nové príležitosti prinášajú pohľad z iných uhlov. V rámci Európskej politiky rozvoja vidieka má program LEADER najčastejšie realizované projekty medzinárodnej spolupráce.

 

V rámci metódy LEADER musí byť 7 princípov dodržaných  naraz, aby bolo možné uplatniť program LEADER.

 

Metóda LEADER prispieva hlavne k riešeniu problémov spojených s lokálnou a dlhodobou nezamestnanosťou, kedy práve prístupom zdola nahor je možné identifikovať potreby v danom území aj v oblasti tvorby pracovných miest a sociálnych inovácií.

LEADER tak v prvom rade prispieva k zvýšeniu rastu a zamestnanosti, k inklúzii marginalizovaných skupín, k rozvoju inovácií, ale aj k mobilizácii lokálnych zdrojov.

Čo je MAS

 

Miestna akčná skupina (skratka MAS) je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.

MAS, združujúca dostatočné množstvo skúsených ľudí a inštitúcií, si spracuje a následne realizuje stratégiu rozvoja na základe princípov prístupu Leader. Realizácia stratégie spočíva predovšetkým v rozhodovaní o podpore projektov miestnych subjektov, vrátane ich monitorovania a v realizácii spoločných rozvojových projektov a programov.

 

Každá miestna akčná skupina musí spĺňať základné podmienky týkajúce sa partnerstva, územia pôsobnosti a stratégie rozvoja:

  • MAS je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru

  • všetky rozhodovacie orgány MAS musí tvoriť minimálne 50 % zástupcov zo súkromného (vrátane občianskeho) sektoru a maximálne 50 % zástupcov verejného sektoru

  • MAS má právnu subjektivitu a povinné orgány, ktoré sú schopné spravovať verejné prostriedky ako aj manažovať činnosť MAS (napr.: manažér MAS, účtovník, riadiaci orgán, výberová komisia, kontrolný a monitorovací výbor)

  • územie MAS musí byť geograficky súvislé vidiecke územie s počtom obyvateľov od 10 000 do 150 000, vrátane miest s počtom obyvateľov do 20 000

  • MAS musí mať vypracovanú stratégiu rozvoja územia s jasne určenými prioritami, opatreniami, príp. aktivitami

V podmienkach Slovenska sa miestnou akčnou skupinou môžu stať občianske združenia, ktoré budú na základe hodnotenia stratégií rozvoja vybraté Ministerstvom pôdohospodárstva SR a bude im udelený Štatút MAS. Týmto rozhodnutím získajú zároveň finančnú podporu na realizáciu svojej stratégie.

Prístup LEADER v našom území

 

Naše územie rozvíjame formou Prístupu LEADER v podstate už od svojho vzniku v roku 2001, cieľavedomý rozvoj územia je však spojený najmä so spracovaním prvej spoločnej stratégie rozvoja územia v rokoch 2004-2005.

 

Etapa prvá 2004-2005

Ministerstvo pôdohospodárstva SR v roku 2004 podporilo projekt Vidieckeho parlamentu Banskobystrického kraja Trvalo udržateľný rozvoj znevýhodnených vidieckych oblastí v rámci Technickej pomoci SAPARD. Hlavným cieľom projektu pre NUTS II – Stredné Slovensko, je pomôcť vytvoriť podmienky na zlepšenie kapacity vidieckych mikroregiónov v znevýhodnených vidieckych oblastiach na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov v prospech rozvoja vidieka a naučiť cieľové skupiny - miestne akčné tímy, ako majú programovať územný a integrovaný rozvoj trvalo udržateľným spôsobom, pripraviť územie a budovať jeho kapacity pre čerpanie programu LEADER. Mikroregión Muránska Planina sa uchádzal o podporu z uvedeného projektu. Na základe výberového konania sa stal jedným z troch podporených mikroregiónov. Cieľom vedúcich predstaviteľov mikroregiónu, starostov obcí, ako aj členov verejno – súkromného partnerstva mikroregiónu Muránska planina je pokračovať v začatom plánovaní rozvoja územia, aktivizácii občanov a budovaní vlastnej kapacity. Hlavným dôvodom vytvorenie stratégie rozvoja mikroregiónu je, že tento dokument je dôležitým nástrojom na naštartovanie kľúčových oblastí rozvoja riešeného územia a je nevyhnutne potrebný pre ďalšie programovanie rozvoja územia.

Etapa druhá 2006-2007

Koncom r. 2006 a začiatkom r. 2007 sa  združenie  formálne prispôsobilo pre podmienky prístupu LEADER. Na tejto transformácii sa podieľali okrem pôvodných členov aj ďalší občania a subjekty, ktoré sa aktívne zapojili do tvorby stratégie. V roku 2007 s cieľom posilnenia miestnych kapacít partnerstva sa dohodli jeho zástupcovia   a zástupcovia obcí susediaceho Čiernohronského mikroregiónu o vzájomnej spolupráci a rozšírení pôsobnosti partnerstva aj na územia obcí Čiernohronského mikroregiónu. Zástupcovia oboch mikroregiónov združených v Partnerstve Muránska Planina – Čierny Hron od roku 2007 spoločne začali pripravovať územie na príjem finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, na prístup LEADER a na komplexný a všestranný rozvoj. 

Etapa tretia 2008

V roku 2008 sa spracovala Integrovaná stratégia rozvoja územia a partnerstvo finálne upravilo všetky svoje vnútorné procesy tak, aby vyhovovali podmienkam zverejnenej výzvy Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 pre Os 4 LEADER. Bola spracovaná kompletná dokumentácia potrebná k predloženiu žiadosti a v 15. decembra 2008 sme predložili našu žiadosť na Poľnohospodársku platobnú agentúru. Žiaľ zásluhou technickej chyby sme v tejto výzve neboli úspešní.

Etapa štvrtá 2009

V roku 2009 sa naše územie rozšírilo o ďalšiu obec - Muránsku Dlhú Lúku. Vzhľaom na to ale aj na potrebu opätovnej aktualizácie niektorých údajov a informácii sme v tomto roku realizovali doladenie a aktualizáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia a všetkých potrebných dokumentov v súlade s podmienkami druhej výzvy na predkladanie žiadostí do PRV 2007-2013 Os 4 LEADER. v decembri bola aktualizovaná verzia schválená Valným zhromaždením a miestnymi samosprávami a v januári 2010 bola predložená v termíne prijímania žiadostí na PPA. Žiadosť po vyhodnotení nebola podporená.

Etapa piata 2010-2014

Po Valnom zhromaždení máj 2010 Partnerstvo MP-ČH realizuje naďalej rozvoj územia prístupom LEADER výlučne z vlastných zdrojov. Zo zdrojov programového obdobia 2007-2013 sme nežiadali žiadne prostriedky, pomáhali sme rozvoju územia, realizovali vlastný grantový program, spolupracovali s partnerstvami v rámci BB kraja, stali sme sa členmi NSS MAS a NSRV. priebežne sme pripravovali podmienky na získanie komplexnej podpory pre prístup LEADER v ďalšom programovom období.

Etapa šiesta 2015-2017

V roku 2015 sme spustili proces príravy územia na program CLLD/LEADER 2014-2020. Začali sme spracovávať CLLD stratégiu územia a budeme sa uchádzať o finančné zdroje na túto stratégiu.

Etapa siedma 2018 -

Získanie štatúdu Miestnej akčnej skupiny a podpory realizácie CLLD stratégie a proces implementácie - zriadenie kancelária a pracovného tímu, príprava grantových výziev ...