Grantový program MP - ČH

 

Grantový program „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ poskytuje jednorazový, nenávratný finančný príspevok členom Partnerstva MP - ČH na aktivizáciu členov Partnerstva a nimi realizované projekty verejno-prospešného charakteru, realizované dobrovoľnou prácou na území Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron v zmysle cieľov Stratégie CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron.

Základnou organizačnou jednotkou pre zabezpečenie realizácie grantového programu je Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, so sídlom Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, tel.: 0918 118 034; www.muranskaplanina.com a grantová komisia menovaná RADOU Partnerstva MP - ČH.

Finančné prostriedky na grantový program sú vyčlenené z rozpočtu Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron.

Partnerstvo MP - ČH schvaľuje pre daný kalendárny rok:

  • výšku príspevku na grantový program z rozpočtu Partnerstva MP - ČH

  • oblasť podpory

  • maximálnu výšku podpory na jeden projekt

  • výšku spolufinancovania projektu

  • termín vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov

  • termín uzávierky prijímania žiadostí

  • dobu realizácie projektov

  • termín zúčtovania finančných prostriedkov

  • grantovú komisiu pre výber a administráciu projektov

Grantová komisia a predsedníctvo Partnerstva MP - ČH majú právo na kontrolu použitia finančných prostriedkov a monitorovanie realizovaných projektov.