OZ TisArt

OZ TisArt

Cieľom a poslaním združenia je vytvárať podľa svojich možností podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, najmä v kultúre, ale aj vo verejnom a spoločenskom živote a tým prispievať k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

Cieľom je aj združiť občanov za účelmi:

 • podpora umeleckej tvorby

 • rozvoj kultúry

 • realizácia a nácvik divadelných predstavení, koncertov, kultúrno-spoločenských akcií, hudobno-dramatických akcií

 • výchovnej a vzdelávacej činnosti rozvíjať mladých a talentovaných ľudí, poskytnúť im priestor na odborný a osobnostný rast

 • spolupráca so zahraničnými subjektmi 

 • zastupovanie umelcov a umeleckých skupín

 • vzdelávacie aktivity, realizované prostredníctvom workshopov a vzdelávacích seminárov

 • nadväzovanie spolupráce s inými občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami a tretími osobami za účelom realizácie projektov vo verejnoprospešných oblastiach a za účelom skvalitnenia a presadenia cieľov združenia

Súčasne s hlavnými aktivitami je združenie oprávnené:

 • vykonávať informačnú, marketingovú, konzultačnú a poradenskú činnosť

 • organizačne zabezpečovať a usporadúvať semináre, školenia, vzdelávacie programy v súlade s cieľmi združenia

 • zabezpečovať vydavateľskú činnosť prípadne sa spolupodieľať na vydavateľskej činnosti s inými subjektmi

 

Kontakt:

OZ TisArt
ul. Jesenského , 98061 Tisovec

tel.: 047/5493470, 0902 255 663

dsdaxner.tisovec@gmail.com

https://daxnertisovec.webnode.sk/obcianske-zdruzenie-tisart/