T4 - občianske združenie

T4 - občianske združenie

Názov T4 - občianske združenie  vychádza z pôvodného pracovného  pomenovania "Tisovská štvorka". Myšlienka vznikla niekedy v roku 2010 pri stretnutiach  4 žien z Tisovca (Beata Vetráková, Janka Rončáková, Irena Milecová, Katka Mešková),  ktoré spájajú spoločné názory na mnohé oblasti života v  meste Tisovec a jeho regióne. Od roku 2013 sme intenzívnejšie začali vyvíjať drobné aktivity v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron, ktorého sme všetky členkami. Dňa 26.07.2013 sme založili v Tisovci občianske združenie, ktoré nám pomáha napĺňať naše sny.

 

 

Ciele a činnosť:

  1. Podporovať rozvoj komunitných aktivít v meste Tisovec a jeho okolí pre všetky kategórie občanov.

  2. Posilňovanie a prehlbovanie miestnej demokracie.

  3. Formovanie regionálneho povedomia a zachovávanie tradícii, kultúrneho a prírodného  dedičstva.

  4. Vytváranie podmienok pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov mesta Tisovec a okolitého regiónu.

  5. Prevencia nežiadúcich spoločenských javov a podpora  zdravého životného štýlu.

  6. Starostlivosť o ochranu a kvalitu životného prostredia v meste a jeho okolí.

  7. Podpora a rozvoj miestnej vidieckej turistiky.

  8. Propagácia, ochrana, obnova a udržiavanie kultúrnych a historických pamiatok a ľudových tradícií a remesiel v meste a jeho okolí.

  9. Organizovanie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, voľnočasových aktivít a motivácia k tvorivej činnosti (tvorivé dielne, kurzy, detské tábory, prednášky, semináre, workshopy, súťaže, výstavy, publikačná činnosť).

  10. Spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.

 

Kontakt:

T4 - občianske združenie

Hviezdoslavova 1110, 980 61 Tisovec 

t4obcianskezdruzenie@gmail.com

www.t4tisovec.sk