Valné zhromaždenie

 

 1. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia združenia a je najvyšším orgánom Partnerstva MP-ČH.

 2. Valné zhromaždenie zvoláva Rada Partnerstva MP-ČH podľa potreby, najmenej však raz ročne.

 3. Valné zhromaždenie vykonáva v rámci svojich kompetencií nasledovné činnosti:

 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

 • volí a odvoláva členov Rady Partnerstva MP-ČH a Revíznu komisiu,

 • schvaľuje stratégiu CLLD a jej aktualizácie,

 • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,

 • rozhoduje o výške ročného členského príspevku prípadne mimoriadnom členskom príspevku,

 • schvaľuje etický kódex Partnerstva MP-ČH, ak ho má Partnerstvo MP-ČH spracovaný,

 • rozhoduje o vylúčení člena v prípade hrubého porušenia stanov,

 •  iné v súlade so stratégiou CLLD.

 1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním členov. Žiadna záujmová skupina v zmysle bodu 4., článku I. týchto stanov nesmie mať viac ako 49 % hlasovacích práv. Váha hlasu jednotlivých členov - zástupcov záujmových skupín je určovaná nasledovne

 • v prípade, ak žiadna zo záujmových skupín nemá zastúpenie počtu členov viac ako 49% z celkovej členskej základne platí, že výška váhy hlasu každého člena = 1,

 • v prípade ak počet členov niektorej zo záujmových skupín presiahne podiel viac ako 49% z celkového počtu členov členskej základne, potom váhy hlasov sa prepočítajú tak, aby skupine s najvyšším počtom členov bolo pridelených celkovo 49% hlasovacích práv a 51% sa rozdelí pomerne podľa počtu členov medzi ostatné dve skupiny tak, aby žiadna skupina nemala viac ako 49% hlasovacích práv. Váha hlasu člena sa vypočíta ako podiel pridelenej výšky hlasovacích práv pre záujmovú skupinu a počtu členov záujmovej skupiny,  

 • výška váhy hlasu sa eviduje v aktuálnom Zozname členov (Personálnej matici).  

 1. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú prítomní členovia Partnerstva, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov Partnerstva; t.j. viac ako 50 % všetkých hlasov (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám).

 2. Valné zhromaždenie rozhoduje vždy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám) okrem prípadu uvedeného v bode 7 tohto článku.

 3. O zlúčení, prípadne zániku Partnerstva MP-ČH a spôsobe likvidácii majetku rozhoduje 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov.

 4. Mimoriadne Valné zhromaždenie môže byť zvolané na základe podnetu minimálne 30% členov Partnerstva MP-ČH, alebo na základe podnetu minimálne 50% členov Rady Partnerstva MP-ČH.