Štatutári

 

 Mgr. Irena Milecová - predsedníčka

 e-mail: irena.milecova@centrum.sk

 tel. č.: 0918 118 034

 

Mgr. Róbert Hlaváčik - podpredseda

e-mail: prednosta@ciernybalog.sk

tel. č.: 0905 633 808

 

 Beata Vetráková - podpredsedníčka

 e-mail: vetrakovabea@centrum.sk

 

 

Predseda:

  • je volený Radou Partnerstva MP-ČH spomedzi jej členov na dobu 4 roky,

  • je  štatutárom a najvyšším reprezentantom a zástupcom Partnerstva MP-ČH navonok,

  • zvoláva a riadi zasadnutia Rady Partnerstva MP-ČH,

  • podrobnosti jeho pôsobenia upravuje Organizačný poriadok Partnerstva MP-ČH.

 

Podpredseda:

  • je volený z členov Rady Partnerstva MP-ČH na dobu 4 roky,

  • je  štatutárom, reprezentantom a zástupcom Partnerstva MP-ČH navonok,

  • zastupuje predsedu a koná v mene Partnerstva iba v čase jeho neprítomnosti alebo na základe jeho poverenia,

  • podrobnosti jeho pôsobenia upravuje Organizačný poriadok Partnerstva MP-ČH.