Revízna komisia

 

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom Partnerstva MP-ČH.

 2. Volí ju Valné zhromaždenie na dobu 4 rokov.

 3. Revízna komisia:

 • má 3 členov, pričom minimálne 1 člen je zástupcom ZSVS a minimálne 1 člen je zástupcom ZSPS, alebo ZSOS, nakoľko Revízna komisia nemá rozhodovacie právomoci, nemusí spĺňať podmienku podľa Článku I, ods. 5 týchto stanov, každý člen Revíznej komisie má 1 hlas.

 • zo svojich členov si volí predsedu,

 • za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,

 • kontroluje: 

  • dodržiavanie stanov, 

  • vnútorných vykonávacích predpisov, 

  • plnenie všetkých uznesení a nariadení Valného zhromaždenia a Rady,

  • hospodárenie Partnerstva MP-ČH,

 • upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

 • prerokováva a rieši sťažnosti členov,

 • o hospodárení a o svojej činnosti vyhotovuje správu a predkladá ju Valnému zhromaždeniu,

 • mandát člena Revíznej komisie zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním Valným zhromaždením.

 1. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia, okrem členstva v najvyššom orgáne.

 

Zoznam členov Revíznej komisie:

 

1. Pavel Hajduk, (občiansky sektor)

     e-mail: hajduk.pavel01@zoznam.sk

    

2.  Katarína Belicová, Ing. OZ ZDAR (občianske sektor)

      e-mail: belicovak@gmail.com

     

3. Jozef Katreniak, Obec Lom nad Rimavicou (verejný sektor)

     e-mail: starosta@lnr.sk

     

Na stiahnutie: