Zoznam členov Rady 

 

1. Buchta Róbert, TO KOS Rimavská dolina Tisovec (občiansky sektor)  

    email: buchtar@centrum.sk    tel: 0903 845 940

2. Galko Ondrej, Rogalko Michalová (podnikateľský sektor)

    email: ondrogalko@gmail.com  tel: 0903 497 839

3. Heretová Michaela, OZ Vydra (občiansky sektor) 

   email: vydra@vydra.sk  tel: 0901 764 766

4. Hlaváčik Róbert, Obec Čierny Balog (verejný sektor)

    email: prednosta@ciernybalog.sk  tel: 0908 479 723

5. Milecová Irena, Mesto Tisovec (verejný sektor)  - predsedníčka partnerstva

    email: irena.milecova@centrum.sk   tel: 0918 118 034

6. Nosko Marek, Obec Muránska Dlhá Lúka (verejný sektor)

   email: starosta@muranskadlhaluka.sk  tel: 0905 425 349

7. Pindiaková Katarína, Polhora kultúrne a telovýchovné združenie (občiansky sektor) 

    email: pindiakova@gmail.com  tel: 0907 384 768

8. Tisovčíková Terézia, Obec Michalová (verejný sektor)

    email: tisovcikova@gmail.com  tel: 0903 561 808

9. Vetráková Beata, OZ T4 (občiansky sektor) 

    email: vetrakovabea@centrum.sk  tel: 

 

Rada Partnerstva

1. Medzi zasadnutiami valného zhromaždenia organizuje, koordinuje a riadi činnosť združenia Rada Partnerstva MP-ČH (ďalej len Rada).

2. Rada Partnerstva MP-ČH zároveň vykonáva funkciu výkonného orgánu miestnej akčnej skupiny  a štatutári Partnerstva MP-ČH sú poverení vystupovať v mene         miestnej akčnej skupiny. 

3. Rada Partnerstva MP-ČH:

a)      má najmenej 9 členov, pričom počet členov rady musí byť nepárny a o počte členov Rady rozhoduje valné zhromaždenie,

b)      je volená valným zhromaždením tak, aby žiadna záujmová skupina nemala viac ako 49 % hlasovacích práv,

c)      je volená na dobu štyroch rokov,

d)      za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,

e)      zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania;

f)       schádza sa podľa potreby, najmenej však 3 x ročne,

g)      je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov Rady,

h)      rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov,

i)        zo svojich členov volí predsedu a podpredsedu Rady Partnerstva MP-ČH,

j)        rozhoduje o prijatí nových členov,

k)      vyberá a menuje do funkcie manažéra Partnerstva resp. MAS a likvidátora,

l)        spravuje majetok a finančné prostriedky Partnerstva MP-ČH,

m)    na realizáciu úloh združenia zriaďuje kanceláriu Partnerstva MP-ČH (resp. kanceláriu MAS).

n)      zodpovedá za vypracovanie stratégie CLLD a uchádza sa o jej finančnú podporu

o)      podieľa sa na riadení a koordinácii práce Kancelárie Partnerstva MP-ČH,

p)      zodpovedá za zabezpečenie spolufinancovania činnosti Partnerstva MP-ČH,

q)      riadi sa etickým kódexom, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie,

r)       riadi sa schváleným rokovacím poriadkom,

s)       schvaľuje Organizačný poriadok Partnerstva MP-ČH a ďalšie interné smernice, rokovacie poriadky a štatúty orgánov  Partnerstva MP-ČH v súlade so stanovami,

t)        zriaďuje pracovné skupiny podľa potreby.

 

4. Rada Partnerstva MP-ČH v prípade získania finančnej podpory na realizáciu stratégie CLLD a získania štatútu MAS:

a)      zodpovedá za implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu,

b)      zriaďuje výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor MAS,

c)      volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút,

d)      vymenúva a odvoláva členov monitorovacieho výboru MAS a schvaľuje jeho štatút,

e)      zabezpečuje výber hodnotiteľov a spôsob ich priradenia k jednotlivým žiadostiam o NFP,

f)       vedie zoznam hodnotiteľov,

g)      zriaďuje kanceláriu na zabezpečenie  spravovania verejných prostriedkov a manažovanie činnosti MAS,

h)      dozerá spolu s monitorovacím výborom na realizáciu podporených projektov.