Valné zhromaždenie

 

1.      Spôsob ustanovenia – tvoria ho všetci členovia združenia a je najvyšším orgánom Partnerstva MP-ČH  

2.      Valné zhromaždenie zvoláva Rada Partnerstva MP-ČH podľa potreby, najmenej však raz ročne.

 

3.      Valné zhromaždenie vykonáva v rámci svojich kompetencií nasledovné činnosti:

a)      schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky;

b)      schvaľuje plán činnosti a výročnú správu;

c)      schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení;

d)      volí a odvoláva členov Rady Partnerstva MP-ČH a Revíznu komisiu;

e)      schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu;

f)       rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.

g)      rozhoduje o výške ročného členského príspevku prípadne mimoriadnom členskom príspevku,

h)      schvaľuje etický kódex Partnerstva MP-ČH, ak ho má Partnerstvo MP-ČH spracovaný

i)        rozhoduje o vylúčení člena v prípade hrubého porušenia stanov,

j)        schvaľuje stratégiu CLLD a jej aktualizáciu.

 

4.      Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov.

 

5.      Valné zhromaždenie rozhoduje vždy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov okrem prípadu uvedeného v bode 6 tohto článku.

 

6.      O zlúčení, prípadne zániku Partnerstva MP-ČH a spôsobe likvidácii majetku rozhoduje 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov.

 

7.      Mimoriadne Valné zhromaždenie môže byť zvolané na základe podnetu minimálne 30% členov Partnerstva MP-ČH, alebo na základe podnetu minimálne 50% členov Rady Partnerstva MP-ČH.