Revízna komisia

 

1.      Revízna komisia je kontrolným orgánom Partnerstva MP-ČH.

 

2.      Volí ju Valné zhromaždenie na dobu 4 rokov.

 

3.      Revízna komisia:

a)      má 3 členov.

b)      zo svojich členov si volí predsedu.

c)      za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu .

d)      kontroluje:

¨       dodržiavanie stanov, smerníc a iných vnútorných predpisov,

¨       plnenie všetkých uznesení a nariadení Valného zhromaždenia a Rady,

¨       hospodárenie Partnerstva MP-ČH,

e)      upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

f)       v prípade sporu medzi orgánmi Partnerstva MP-ČH a jeho členmi, plní funkciu rozhodovacieho orgánu, ak nie je spornou stranou,

g)      o hospodárení a o svojej činnosti vyhotovuje správu a predkladá ju valnému zhromaždeniu.

 

4.      Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia, okrem členstva v najvyššom orgáne. 

Zoznam členov Revíznej komisie

1. Mešková Katarína, OZ Zbojská

   email: katka.meskova@gmail.com  tel: 0902 889 269

2. Pančíková Ľubomíra, Komunitné centrum n.o.

   email: kcno@sanynet.sk  tel: .....................

3. Rončáková Janka, FO  - predsedníčka RK

   email: hamoska@centrum.sk  tel: 0907 289 864