Výzva na výber členov Výberovej komisie pre výzvy MAS

15.08.2019 12:55

 

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“)  

 

vyhlasuje

Výzvu č. MP-ČH 01-2019/VK-7.2/7.5 na výber členov Výberovej komisie pre výzvy MAS_021/7.2/2 a MAS_021/7.5/2

 

Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 

Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber VK:   

15.08.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie za člena Výberovej komisie 7.2 / 7.5:     

26.08.2019

Výber členov Výberovej komisie sa uskutoční:  

27.08.2019

 

Dokumenty na stiahnutie: 

Vyzva MP-CH 01_2019_VK 7.pdf (834903)

Priloha 01 Ziadost Vyzva MP-CH 01_2019_VK 7.docx (188707)