Partnerstvo MP-ČH na veľtrhu v Poľsku

06.05.2012 17:22

 

SPRÁVA

z medzinárodnej výstavy cestovného ruchu v Kielce (Poľsko)

 

Zúčastnení:      Katarína MEŠKOVÁ

                        Beata VETRÁKOVÁ

                       Janka RONČÁKOVÁ

                        Pavel HAJDÚK

                            Zbojská, s.r.o., ďalej Salaš Zbojská (Igor VLČEK, Andrea Vlčková, Martin Vlček, Lenka  Vlčková, Rastislav Šinger a Elena Kubizniaková)

 

Termín:              20.÷ 22.4.2011

 

Priebeh akcie:

 

19.4.2012 štvrtok

·           doprava autobusom zabezpečovaná z Brezna organizáciou ARVI a samostatná doprava zástupcov Zbojská, s.r.o. - člena Partnerstva MP-ČH vlastnými dopravnými prostriedkami spolu s výstavným stánkom

·           príchod do Kielce priebežne cca 2100 hod.

·           návšteva výstaviska a príprava výstavnej plochy

·           ubytovanie

20.4.2012 piatok

·           príchod na výstavisko o 800 hod.

·           úprava výstavnej plochy a príprava produktov (prezentované produkty: bryndzové a kapustové halušky, vrchárska polievka, pečená baranina, mäsové a syrové výrobky, medovníky, rezbárske výrobky z dreva)

·           prezentácia ponúkaných produktov, sprevádzaná ľudovou hudbou a tancom

·           odchod z výstaviska 1800 hod.

21.4.2012 sobota

·           príchod na výstavisko o 800 hod.

·           prezentácia ponúkaných produktov, sprevádzaná ľudovou hudbou a tancom

·           odchod z výstaviska 1800 hod.

22.4.2012 nedeľa

·           príchod na výstavisko o 800 hod.

·           prezentácia ponúkaných produktov, sprevádzaná ľudovou hudbou a tancom

·           odchod z výstaviska 1200 hod. účastníci dopravovaní autobusom a 1800 hod. ostatný účastníci výstavy.

 

Postrehy:

·           Slovensko ako generálny partner výstavy malo pridelenú výstavnú plochu v zabudnutom kúte výstavnej haly. Chýbalo označenie krajiny, čo pokladáme za významný nedostatok prezentácie krajiny.

·           Na výstave bolo zúčastnených niekoľko MAS a združení (Zlatá cesta, MAS Malohont, Muránska planina a Čierny Hron, MAS Lev atď.) Partnerstvo MP- ČH ako aj niektoré iné združenia a MAS nemali k dispozícii na tejto výstavnej ploche žiadne označenie a bol mu pridelený obmedzený priestor.

·           Napriek týmto organizačným problémom naše Partnerstvo MPČH malo k dispozícii rozsiahlu výstavnú plochu o rozmeroch 10 x 7 m2  mimo výstavnej plochy Slovenska, ktorú zabezpečil Salaš Zbojská (člen Partnerstva MP-ČH). Tento výstavný priestor dôstojne prezentoval celý náš región a poskytol priestor aj na dodatočné produkty Partnerstva MP- ČH (medovníky, rezbárske výrobky z dreva). Pozitívom umiestnenia nášho výstavného stánku bolo, že sme sa nachádzali oproti výstavnému stánku MAS Turistická podkova, ktorá je našimi poľským partnerom.

·           Salaš Zbojská zabezpečil prezentáciu svoju ako aj celého Partnerstva MP- ČH na vysokej úrovni z vlastných zdrojov a bez pomoci organizátora zo Slovenska.

·           Prínosom účasti na takýchto podujatiach a výstavách je predovšetkým spájanie ľudí, ich názorov a skúseností ako aj spoznávanie druhých kultúr a tradícií. Nenahraditeľné sú nové kontakty, prípadne záujem o spoluprácu v našom partnerstve.  

 

Návrh na zlepšenie:

·           Pri účasti na medzinárodných výstavách prezentovať krajinu výrazným nápisom SLOVAKIA, prípadne znakom, alebo mapkou Slovenska.

·           Pri plánovaní takýchto podujatí dopredu podrobne preveriť podmienky a priestor prezentácie Partnerstva MP- ČH.

·           Navrhujeme Rade Partnerstva MP- ČH prehodnotiť finančný príspevok pre Salaš Zbojská za prezentáciu Partnerstva MP- ČH na takýchto podujatiach.

·           Navrhujeme schváliť prihlášku za nového člena Partnerstva MP- ČH Pavla Hajdúka – drevorezba.

 


Na stiahnutie: Správa aj s fotkami