Doplnenie oznámenia č. 33 zo dňa 10. marca 2010

24.03.2010 12:36

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR aktualizovala nasledovné materiály zverejnené dňa 10. marca 2010:

výzvy na predkladanie žiadostí o NFP  pre opatrenie 3.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (činnosti okrem bioplynových staníc) č.  2010/PRV/17 a pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia  smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam - výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) č. 2010/PRV/16 (v časti SPP/PRV2007_20013 - 3.Výzvy na predkladanie žiadostí).
Vo Výzvach bol nedopatrením uvedený odkaz na Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2007 – 2013, verziu č. 1 platnú od 1. februára 2008, namiesto Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2007 – 2013, verzia č. 2, platnej od 15. júla 2009, upravenej na základe zmien PRV schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009.

ŽoNFP a podnikateľské plány (v časti SPP/PRV2007_20013 - 4.Žiadosti o nenávratný finančný príspevok).
Vo formulári ŽoNFP (okrem bioplynových staníc) boli vykonané najmä zmeny v časti F.2 Povinné prílohy k projektu v bodoch týkajúcich sa: dokladov o oprávnení podnikať, stavebných investícií a obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb. Vo formulári ŽoNFP (bioplynové stanice) boli vykonané najmä zmeny v časti F.2 Povinné prílohy k projektu v bodoch týkajúcich sa obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb.

Dodatok č. 1, verzia č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV 2007 - 13 (v časti SPP/PRV2007_2013 - 12. Dodatok k príručke pre žiadateľa o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013).
Zmeny boli vykonané v časti Kritériá spôsobilosti, v bodoch č. 8 a 10.

Pôvodné dokumenty boli ponechané na tom mieste, na ktorom boli zverejnené a nové (aktualizované) dokumenty boli k nim priložené s dnešným aktuálnym dátumom.
"Doplnenie oznámenia č. 33 zo dňa 10. marca 2010", zverejnené 11.3.2010  a  "Informáciu k oznámeniu č. 33 zo dňa 10. marca 2010", zverejnenú 12.3.2010 považujte za neaktuálne
"Tabuľková časť" zverejnená 11.3.2010 sa nezmenila.

 
Aktuálne znenia výziev a dokumentov nájdete TU
 
 
 
Chaos vládne na PPA
 
10.3.2010   PPA vydala Oznámenie 33 - Výzvy na opatrenie 3.1
11.3.2010   Doplnenie Oznámenia 33 - dopnila novú excell tabuľku
12.3.2010   Informácia k oznámeniu 33 - doplnila Príručku (starú verziu)
23.3.2010   Doplnenie Oznámenia č. 33, ktorým ruší Doplnenie z 11.3.(z úplne neznámeho dôvodu) a Informáciu z 12.3.  
 
Skláňam sa pred našími úradníkmi na PPA, žiaľ toto vôbec nie je prvý krát.
 

PhDr. Igor Pašmík 

 

 

 

Kontakt

Kancelária

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 1.poschodie
980 61 Tisovec

0918 118 034