Partnerstvo MPČH - Implementácia IROP

 
 • Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho regionálneho fondu v rámci Špecifického ciela 5.1.1 a 5.1.2 Integrovaného regionálneho operačného programu SR 2014-2020

 
 

Názov projektu: 

Partnerstvo MPČH - Implementácia IROP

Kód výzvy: 

IROP-PO5-SC511/512-2018-28

Projekt.č.:     

302051Q632

Zmluva č.:    

 IROP-Z-302051Q632-511/512-28 

 

Začiatok realizácie:

3.2019

Koniec realizácie:  

12.2023

Cieľ projektu:   

5.1.1  Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

5.1.2. Zlepšienie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centram a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Hlavná aktivita:  

Implementácia CLLD stratégie - IROP

Rozpočet projektu:

894 736,84 €

NFP (IROP): 

850 000,00 €

Spolufinancovanie: 

 44 736,84 €

Názov projektu: 

Partnerstvo MPČH - Chod MAS I 

Kód výzvy: 

IROP-PO5-SC511-2017-23

Projekt.č.:     

NFP302050N343

Zmluva č.:    

IROP-Z-302051N343-511-23

 

Začiatok realizácie:

11.12.2017

Koniec realizácie:  

30.10.2019

Cieľ projektu:   

5.1.1  Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Hlavná aktivita:  

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD

Rozpočet projektu:

147 365,30 €

NFP (IROP): 

139 997,03 €

Spolufinancovanie: 

7 368,27 €

 

Popis projektu:

 • V súlade so schválenou Stratégiou CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je hlavným cieľom projektu dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov a opatrení definovaných v tejto stratégii.

 • Projekt je zameraný na implementáciu stanovených opatrení stratégie a napĺňanie špecifických cieľov v oblasti vytvorenia pracovných miest, zvýšenia atraktivity obcí a ich ponuky služieb pre obyvateľstvo. Podpora je zameraná na implementáciu opatrení IROP:

  • 5.1.1.Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

  • 5.1.2 Zlepšenie udržateľnosti vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

   • 5.1.2 - B Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel 

    • 5.1.2 - B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

    • 5.1.2 - B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

   • 5.1.2 - C Sociálne služby a komunitné služby 

    • 5.1.2 - C1 Komunitné sociálne služby 

   • 5.1.2 - E Výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory lokálnych producentov

    • 5.1.2. - E1 Trhové priestory 

 • Realizácia týchto opatrení IROP prispeje k implementácii stratégie v naplánovanom rozsahu a tým riešenie potrieb definovaných v uzemí. Implementácia opatrení CLLD stratégie financovaných prostredníctvom špecifických cieľov IROP bude realizovaná formou financovania konkrétnych projektov konečných užívateľov.