Partnerstvo MPČH - Chod MAS I

 
  • Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho regionálneho fondu v rámci Špecifického ciela 5.1.1 Integrovaného regionálneho operačného programu SR 2014-2020

 

Názov projektu: 

Partnerstvo MPČH - Chod MAS I 

Kód výzvy: 

IROP-PO5-SC511-2017-23

Projekt.č.:     

NFP302050N343

Zmluva č.:    

IROP-Z-302051N343-511-23

 

Začiatok realizácie:

11.12.2017

Koniec realizácie:  

30.10.2019

Cieľ projektu:   

5.1.1  Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Hlavná aktivita:  

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD

Rozpočet projektu:

147 365,30 €

NFP (IROP): 

139 997,03 €

Spolufinancovanie: 

7 368,27 €

 

 Popis projektu:

  • V súlade so schválenou Stratégiou CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je hlavným cieľom projektu dosiahnutie efektívneho napĺňaniacieľov a opatrení definovaných v tejto stratégii. 

  • K naplneniu cieľov stratégie a k jej úspešnej implementácii je potrebné zabezpečenie dostatočnej prevádzkovej kapacity Partnerstva MP-ČH (MAS). Kvalitný manažment a jeho, technické a materiálové zabezpečenie je nevyhnutným základom pre to, aby sa implementácia stratégie vôbec mohla realizovať. Manažment a vybavenie MAS je nastavené tak, aby zabezpečovali správny chod organizácie s dôrazom na správnuimplementáciu nástroja CLLD / LEADER. 

  • Obsahom projektu je zabezpečenie chodu Partnerstva MP-ČH a to v oblasti personálnej, administratívnej, technického a materiálováho vybavenia. 

  • Okrem toho sa projektom zabezpečuje publicita, informovanosť, propagácia, sieťovanie a vzdelávanie personálu MAS, účasť zamestnancov a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD a činnosť orgánov MAS.

 
 
 
 
 
 

11.12.2017