Partnerstvo MPČH - Animácie

 
  • Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu v rámci podopatrenia 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie 

 

Názov projektu: 

Partnerstvo MPČH - Animácie 

Kód výzvy: 

27/PRV/2018

Projekt.č.:     

309191N875

Zmluva č.:    

NFP309190N875

 

Začiatok realizácie:

12. 2017

Koniec realizácie:  

12. 2023

Cieľ projektu:   

19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Hlavná aktivita:  

Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie

Rozpočet projektu:

66 823,46 €

Spolufinancovanie: 

0 €

 

 Popis projektu:

  • V súlade so schválenou Stratégiou CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je hlavným cieľom projektu dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov a opatrení definovaných v tejto stratégii. 

  • Projekt je zameraný na informovanie o území a výsledkoch stratégie CLLD, dobrú pripravenosť miestnych aktérov pri vykonávaní stratégie CLLD a na vzdelávaniepotenciálnych prijímateľov so zameraním na rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov. 

  • Podpora je zameraná na financovanie animačnýchnákladov, propagačných a informačných materiálov, semináre, konferencie, workshopy. Realizácia opatrenia prispeje k implementácii stratégie v naplánovanomrozsahu a tým na riešenie potrieb definovaných v území.

  • Do projektu pre oblasť oživovania stratégie CLLD (animačné náklady MAS) sme zaradili nasledovné aktivity: 

  1. Propagácia a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD 

  2. Výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - animačné akcie pre členov MAS a ďalších aktérov s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účelyrozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác; 

  3. Informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí.

NFP309190N875