Príprava územia MP-ČH na program CLLD /LEADER 2014-2020

 
  • Projekt bol podporený z Programu rozvoja vidieka 2014- 2020, opatrenie 19.1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka „Európa investuje do vidieckych oblastí“  

 

Názov projektu: 

Príprava územia Muránska planina - Čierny Hron na program CLLD/LEADER 2014-2020

Kód výzvy: 

4/PRV/2015

Projekt.č.:     

191BB040015

Zmluva č.:    

191BB040015

 

Začiatok realizácie:

júl 2015

Koniec realizácie:  

december 2016

Cieľ projektu:   

Pripraviť územie Muránska planina - Čierny Hron na implementáciu programu CLLD/LEADER v programovom období 2014-2020

Hlavná aktivita:  

Odoborná príprava pre miestnych zainteresovaných aktérov a aktivity súvisiace s procesom navrhovania stratégie CLLD/LEADER MPČH

Rozpočet projektu:

14 780,00 €

NFP (PRV ): 

14 780,00 €

Spolufinancovanie: 

0,00 €

 

Priebežné výstupy tvorby Stratégie miestneho rozvoja: 

(CLLD stratégia územia Muránska planina - Čierny Hron 2015-2022)

Prezentácia o môžnostiach podpory z programu CLLD/LEADER 2014-2015:

Na stiahnutie:

 

Prezentácie z informačného semináru 24.11.2015:

 
Na stiahnutie:
 

Výsledky dotazníkového prieskumu v roku 2015:

 
Na stiahnutie:
 

Dotazník:

vyplnený dotazník môžete poslať emailom na adresu: partnerstvompch@gmail.com

 

Informačný materiál:

 

 

Vyplnené formuláre môžete zasielať emilom na partnerstvompch@gmail.com, alebo osobne členom pracovnej skupiny pre prípravu stratégie CLLD