Výzvy na odborných hodnotiteľov

Výzva na odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Podopatrenia 7.2, 7.4, 7.5 PRV SR

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020...

Výzva na odborných hodnotiteľov Podpopatrenie 7.2 PRV SR 2019

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020...

Výzva na odborných hodnotiteľov Podpopatrenie 7.4 PRV SR 2019

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020...

Výzva na odborných hodnotiteľov Podpopatrenie 7.5 PRV SR 2019

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020...

Dokumenty a právne predpisy SR a EÚ pre hodnotenie projektov:

Stratégia CLLD územia Partnerstva MP-ČH  – aktuálna verzia 4.2 platná od 28.3.2019

Výzva MAS 021-7.2-2 Partnerstva  MP-ČH

Výzva MAS 021-7.5-1 Partnerstva  MP-ČH

Výberové a hodnotiace kritériá Partnerstva MP-ČH

 

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.1 – aktuálna verzia 1.1 platná od 20.5.2019

 

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020 – aktuálna verzia 1.8 platná od 16.11.2018

 

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 - aktuálna modifikácia 4. Platná od 27.11.2018

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1305/2014 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č.1698/2005

 

Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – aktuálne znenie 1.5.2018

 

Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – aktuálne znenie 1.1.2019