PRÍRUČKY a USMERNENIA pre projekty financované zo zdrojov PRV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020

Aktualizácia č. 2 platná od 1.4.2019

Na stiahnutie:   Usmernenie PPA 08 2017.zip (504106)

Poznámka: Usmernenie PPA č. 8 sa nevzťahuje / neuplatňuje na podopatrenia 7.2, 7.4, 7.5 a 7.6.

Žiadateľ je povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020

Usmernenie platné od 15.4.2016

Na stiahnutie: Usmernenie PPA 07 2016.zip (31157)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 k  posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020

Aktualizácia č. 1 platná od 3.6.2019

Na stiahnutie :  Usmernenie PPA 10 2017.zip (157828)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie pre prijímateľa NFP o uchovaní originálov dokumentácie k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020  na webovom sídle PPA

Metodický pokyn platný 9.4.2019

Na stiahnutie: Metodicky pokyn k zverejnovaniu 20190409.zip (89608)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 9 /2017 k uplatňovaniu korekcií pri verejnom obstarávaní a obstarávaní

Usmernenie platné od 29.6.2017

Na stiahnutie: Usmernenie PPA 9 2017.zip (1332707)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prílohy k vyhláseným výzvam (sú zverejnené aj vo výzvach) :

Priloha 13a Cestne vyhlasenie k VO.docx (20,7 kB)
Priloha 15a Dokumentacia VO ziadatela.docx (267,3 kB)
Priloha 16a Metodicky pokyn k socialnemu VO.docx (199,1 kB)

 

VÝDAVKY

 
Usmernenie PPA č. 16/2018 k pre žiadateľov/prijímateľov NFP v rámci PRV SR 2014-2020, PRV SR 2007-2013 k predkladaniu rozpočtov stavebných investícií.

Usmernenie platné od 23.5.2018

Na stiahnutie:  Usmernenie PPA 16 2018.zip (41314)

 

PUBLICITA, PROPAGÁCIA A INFORMOVANOSŤ

 
Manuál pre informovanie a komunikáciu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020  

Verzia 1 platná od 5.8.2016

Na stiahnutie:  Manual pre informovanie a komunikaciu PRV.pdf (2969683)