Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlasuje 

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie:

 

PRV 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 
 

Dížka trvania výzvy: 03.06.2019 - 31.10.2019

 
 
 

 

Dokumenty na stiahnutie:

------------------------------------------------------------------------------------------

Oprávnení žiadatelia: 

  • Obce a mestá v území MAS

  • Združenia obcí s právnou subjektivitou v území MAS

Intenzita pomoci: 

  • 100%

Výška príspevku:  

  • 5 000 - 50 000 €

Objem základnej alokácie:  

  • 110 000 € 

Objem plánovanej dodatočnej alokácie:  

  • 100 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

  • investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry –  miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.

  • investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách  na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.

  • budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

Informačný seminár

 

Informačný seminár k vyhláseným výzvam na opatrenia 7.2 a 7.5 PRV sa uskutoční 19.06.2019

POZVÁNKA

 

Prezentácie z informačného seminára:

Prezentácia 1 Vyzva 7.2 a 7.5 Formalne nalezitosti.pdf (558590)
Prezentácia 2 Vyzva 7.2 a 7.5 Podmienky poskytnutia príspevku.pdf (410286)
Prezentácia 3 Vyzva 7.2 a 7.5 Výberové a hodnotiace kritéria.pdf (779435)