Opatrenie PRV 7.4

 

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 

Oprávnení žiadatelia: 

 • Obce a mestá v území MAS

 • Združenia obcí s právnou subjektivitou v území MAS

Intenzita pomoci :  

 • 100%

Výška príspevku: 

 • 5 000 - 80 000 €

Predpokladané termíny výziev:  

 • 2Q/2020

Objem základnej alokácie:  

 • 130 000 € 

Objem plánovanej dodatočnej alokácie: 

 • 173 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

 • investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času  vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba / rekonštrukcia / modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú / spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov

 • investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia

 • investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba / rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.

 • investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb.