Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlasuje 

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie:

 

PRV 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
 

Dížka trvania výzvy: 03.06.2019 - 31.10.2019

 

Oprávnení žiadatelia: 

  • Obce a mestá v území MAS

  • Združenia obcí s právnou subjektivitou v území MAS

Intenzita pomoci:  

  • 100%

Výška príspevku: 

  • 5 000 - 80 000 €

Objem základnej alokácie:  

  • 255 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

  • Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);

  • zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

 

Oznámenie o aktualizácii č.1 Výzvy

 

Dokumenty na stiahnutie:

Vyzva MAS_021-7.2-2 MPCH Aktualizacia 1.pdf (909562)  - platná od 27.9.2019

Vyzva MAS 021-7.2-2 MPCH.pdf (888,2 kB)

Priloha 02b Projekt realizacie Opatrenie 7.2.docx (37,1 kB)

Priloha 04b Vzor ziadosti o NFP.pdf (606,2 kB)

Priloha 05b Oznamenie o spatvzati ZoNFP.doc (55 kB)

Priloha 06b Podmienky poskytnutia prispevku - kriteria.pdf (3,7 MB)

Priloha 08a Stavebny rozpocet.xlsx (33,5 kB)

Priloha 13a Cestne vyhlasenie k VO.docx (20,7 kB)

Priloha 15a Dokumentacia VO ziadatela.docx (267,3 kB)

Priloha 16a Metodicky pokyn k socialnemu VO.docx (199,1 kB)

Priloha 17b Informacia pre ziadatelov.docx (16,3 kB)

Priloha 19b Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci.pdf (154,1 kB)

Priloha 21b Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP.docx (24,1 kB)

Priloha 22b Formular ziadosti o Vypis z registra trestov.docx (23,1 kB)

Prirucka pre prijimatela NFP LEADER verzia 1-1.pdf (2,5 MB)

Vyberove s hodnotacie kriteria MAS MPCH.pdf (1,2 MB)

 
 

Informačný seminár

 

Informačný seminár k vyhláseným výzvam na opatrenia 7.2 a 7.5 PRV sa uskutoční 19.06.2019

POZVÁNKA

 

Prezentácie z informačného seminára:

Prezentácia 1 Vyzva 7.2 a 7.5 Formalne nalezitosti.pdf (558590)
Prezentácia 2 Vyzva 7.2 a 7.5 Podmienky poskytnutia príspevku.pdf (410286)
Prezentácia 3 Vyzva 7.2 a 7.5 Výberové a hodnotiace kritéria.pdf (779435)