Opatrenie PRV 6.4

 

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 

Oprávnení žiadatelia: 

 • Mikropodniky a malé podniky

 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohosp.prvovýroby

 • Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve

Intenzita pomoci:  

 • 55%

Výška príspevku:  

 • 5 000 - 80 000 €

Predpokladané termíny výziev:  

 • 3Q/2020

Objem základnej alokácie:  

 • 150 000 € - 150 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

 1. Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou:

 • výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností.

 • V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie - mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).

 1. Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu:

 • deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupin