Opatrenie PRV 4.2

 

Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

 

Oprávnení žiadatelia: 

 • FO a PO podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby.

 • FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby ako aj spracovania vlastnej produkcie.

Intenzita pomoci :  

 • 50-55%

Výška príspevku: 

 • 5 000 - 40 000 €

Predpokladaný termín výzvy:  

 • 3Q/2020

Objem základnej alokácie:   

 • 120 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

 • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov;

 • Obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, v rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov;

 • Stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete (príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie);

 • Nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t);

 • Zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov;

 • Investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní;