Výzva č. IROP-CLLD-Q632-511-001

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlasuje 

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) 

z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

 

Opatrenie IROP 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

 

Dĺžka trvania výzvy: od 17.07.2019 - do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

 

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl

1

2

n

15.10.2019

15.01.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

 

Oprávnení žiadatelia: 

 • Samostatne zárobkovo činné osoby

 • Mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov

Intenzita pomoci:     

 • 55%

Výška príspevku:   

 • 5 000 - 90 000 €

Termín vyhlásenia výzvy:  

 • 17.7. 2019

Typ výzvy: 

 • otvorená

Objem základnej alokácie:  

 • 530 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev:

 • obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby  pracovných miest

 • nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služiebpodpora marketingových aktivít

 • podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností

Základná podmienka:   

 • vytvorenie pracovného miesta 
 

Dokumenty na stiahnutie:

 
Celá dokumentácia na stiahnutie vo forme "zip":
 
 

Informačný seminár

Informačný seminár k vyhlásenej výzve na opatrenie IROP IROP-CLLD-Q632-511-001, ktoré sa uskutoční 20. 08. 2019 

POZVÁNKA