Základné údaje

 

Názov:                   Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

Sídlo:                    Daxnerova 1112,  980 61 Tisovec

Štatutár:                Irena Milecová, predsedníčka

                             Róbert Hlaváčik, podpredseda

IČO:                      37890972

DIČ:                      2021890739

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:             2056845001 / 5600

IBAN:                    SK23 5600 0000 0020 5684 5001

  

Registrácia

Právna forma:       Občianske združenie, Zák. č. 83/1990 Zb

Registračný úrad:   Ministerstvo vnútra SR

Dátum registrácie:  10.10.2001

Číslo registrácie:    VVS/1-900/90-18335