Vyzva ROP-2.1b Podpora komunitných centier

03.12.2013 14:02

Výzva ROP

Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Dátum platnosti: od 29. 11. 2013 do 10. 3. 2014
Kód vyzvy: ROP-2.1b-2013/01

 

 

výzva ROP-2.1b-2013-01.doc

Vzor Žiadosť o NFP 2.1b ROP 2013_01.doc

opis projektu ROP-2.1.b ROP 2013_01.xls

standardy komunitnych centier.doc

Ciselnik opravnenych vydavkov.xls

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP.zip

 
 
 
Zdroj: MPaRV SR

 

Kontakt

Kancelária

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 1.poschodie
980 61 Tisovec

0918 118 034